23 Φεβ 2009

Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής των ιδιωτικών έργων ; Πρέπει να θεσμοθετήσουμε τον ρόλο, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του

Στο πρώτο ερώτημα μας απαντάει ο ν. 1577/1985 με την παράγραφο 8 του άρθρου 22 "Γενικός οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 ν. 2831/2000

i. Κύριος του έργου

ii. Μελετητής μηχανικός κατά τομέα εργασιών

iii. Επιβλέπον μηχανικός κατά τομέα εργασιών

iv. Γενικός εργολάβος του έργου (κατασκευαστική επιχείρηση)

v. Κατ' είδος εργασίας υπεργολάβος, τεχνικός και τεχνίτης

vi. Παραγωγός δομικών υλών, υλικών και ειδών

vii. Προμηθευτής δομικών υλών, υλικών και ειδών

viii. Κατά περίπτωση αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και τα στελέχη τους.

Στο δεύτερο ερώτημα πάλι στην ίδια παράγραφο του άρθρου 22 του ν.1577/1985 αναφέρει «Με ΠΔ που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των παραγόντων οι οποίοι συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων και εγκαταστάσεων.»

Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι δεν νοείται η μερική διευθέτηση του ζητήματος του Θεσμικού Πλαισίου Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων με την δημιουργία ενός μητρώου μόνο για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: