23 Φεβ 2009

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για αυτεπιστασία ;

Αν θέλουμε να είμαστε πιστοί στις αρχές που βάλαμε πρέπει να πούμε όχι σε κάθε μορφής αυτεπιστασία σε κατασκευαστικά έργα, που έχουν οποιουσδήποτε μορφής κινδύνους και απαιτούν επιστημονική κατάρτιση. Ίσως πρέπει να οριστεί με ακρίβεια μια κατηγορία έργων μικρής κλίμακας που μπορεί να υπάρχει αυτεπιστασία.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι στα δημόσια έργα προβλέπεται αυτεπιστασία στο άρθρο 79 του Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων. Όμως οι όροι που μπαίνουν είναι απαγορευτικοί για τον ιδιώτη. Παραθέτω παρακάτω την πρώτη μόνο παράγραφο του συγκεκριμένου άρθρου:

«1. Η εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β' τηςπαρ.1 του Αρθ-2 του παρόντος, αποφασίζεται από την προϊσταµένη αρχή µετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιµος µηχανικός εξοπλισµός και γενικά η οικονοµία της κατασκευής. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με µέριµνα της υπηρεσίας συντάσσεται χρονοδιάγραµµα και αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης προµέτρηοη των απαιτούµενων υλικών, προγραµµατίζεται ο αριθµός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και ο αριθµός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του µηχανικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου

Δεν υπάρχουν σχόλια: