9 Αυγ 2010

Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,0 %
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα
Μάιο 2010 , το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής-
Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,
ανήλθε σε 4.134 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 776,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
2.826,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 12,4% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 22,6% στην επιφάνεια και κατά 22,0% στον όγκο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2009 (Πίνακας 1).
Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε
4.114 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 765,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.781,1
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 11,8% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 19,9% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2009 (Πίνακας 2).
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο
2010 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
11,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της
Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα
Μάιο 2010, είναι 1,6%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2009 έως τον Μάιο
2010, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) μετρούμενο
με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 54.545
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12.122,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 44.516,7
χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 11,0 % στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 20,3% στην επιφάνεια και κατά 24,3% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο Ιουνίου 2008 - Μαΐου 2009 (Πίνακας 3).
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2009 - Μαΐου 2010 η Ιδιωτική Οικοδομική
Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 11,0% στον αριθμό των
εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,7% στην επιφάνεια και κατά 25,2% στον όγκο, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2008 - Μαΐου 2009 (Πίνακας 4).
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό
όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,6%.
Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2010, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει,
στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 7,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών,
κατά 17,1% στην επιφάνεια και κατά 23,2% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο
του έτους 2009 (Πίνακας 5).
Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας,
μείωση κατά 7,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 16,3% στην επιφάνεια
και κατά 22,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2009
(Πίνακας 6)

Δεν υπάρχουν σχόλια: