26 Αυγ 2010

Τί λέει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο (6/08/2010) για τα κλειστά επαγγέλματα

Ελλάδα — Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής

22. Προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επίτευξη ανάκαμψης του ρυθμού ανάπτυξης: (σελ. 10)

• Σημαντικοί περιορισμοί για την είσοδο σε μια σειρά σημαντικών επαγγελμάτων συνεπάγονται υψηλό κόστος για την οικονομία. Ως πρώτο βήμα, η κυβέρνηση θα άρει περιορισμούς στα επαγγέλματα των νομικών, φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, και ορκωτών λογιστών. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μείωση των απαιτήσεων αδειοδότησης, των γεωγραφικών περιορισμών και των ρυθμιζόμενων τιμολογίων.

Πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά
22. Efforts are underway to increase competition and achieve a rebound in growth: (page 7)

• Restricted professions. Pervasive restrictions to entry in a number of important professions impose high costs on the economy. As a first step, the government will remove barriers in the legal, pharmacy, notary, architecture, engineering, and auditingΕΛΛΑΔΑ
Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεννόησης
στις
Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής
6 Αυγούστου 2010

2. Ενέργειες για τον τρίτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τέταρτου τριμήνου 2010)
Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Κλειστά επαγγέλματα (σελ. 25)

Η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών για τον ανταγωνισμό, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του εμπορίου σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:

• του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή, την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα

• του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους

• του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή, περιορισμό στον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το που μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης

• αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

• μηχανικοί, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

• ορκωτοί λογιστές, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ολοκληρώσει την ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης και της συμμόρφωσης με όλες τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκτός των άλλων, σχετικά με τα franchised διπλώματα),τη σύσταση των διοικητικών δομών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των κανόνων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων όπως και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις τους για αναγνώριση.

Πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά
Restricted professions (page20)
Government proposes legislation to remove restrictions to competition, business and trade in restricted professions including:
• the legal profession, to remove unnecessary restrictions on fixed minimum tariffs, the effective ban on advertising, territorial restrictions on where lawyers can practice in Greece;
• the pharmacy profession, covering limits on the number of pharmacies and minimum profit margins;
• the notary profession, covering fixed tariffs, limits on the number of notaries, territorial restrictions on where notaries can practice and the effective ban on advertising;
• architects, covering fixed minimum tariffs;
• engineers, covering fixed minimum tariffs;
• auditing services, covering fixed tariffs.
Government adopts legislation and takes all necessary measures to complete the effective transposition of EU rules on recognition of professional qualifications, including compliance with all ECJ rulings (inter alia, related to franchised diplomas), the setting up of the administrative structures responsible for the application of the rules of recognition of professional qualifications as well as timely information of citizens about their pending requests for recognition.

3. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)

Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Κλειστά Επαγγέλματα (σελ. 29)
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελμάτων του νομικού, φαρμακοποιού, συμβολαιογράφου, μηχανικού, αρχιτέκτονα και ορκωτού ελεγκτή.

Πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά
Reforms to improve the business environment:
Restricted professions (page 23)
Government adopts specific legislation on restricted professions including for the legal profession, the pharmacy profession, the notary profession, architects, engineers and auditing services.

Δεν υπάρχουν σχόλια: