23 Αυγ 2010

Διαφάνεια: Οικονομικά στοιχεία για τις ΔΕΚΟ

Στο site του υπουργείου οικονομικών προστέθηκαν στα οικονομικά στοιχεία και οι ΔΕΚΟ !!!
1. ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO Α.Ε. Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2009) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - HELEXPO Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2009) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

3. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)

4.1. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

4.2. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 (Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 10η χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009)

6.1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τις Αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

6.2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009

8.2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

9.2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ- Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της "ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Α.Ε. (Ε.ΘΕ.Λ ΑΕ)"

10. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε) Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 (δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

11.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

11.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΚ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2009 Έκθεση 2009

11.3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 99105/97/Β/86/001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2009-31.12.2009 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Προσάρτημα 2009

12.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

12.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1.1-31.12) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ)

13.1. Invest in Greece A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ INVEST IN GREECE ΑΕ ΔEΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1/1/2009 – 31/12/2009) ΠΡΟΣ

13.2. Invest in Greece A.E. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

13.3. Invest in Greece A.E. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2009 ΤΟΥ INVEST IN GREECE Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35889/106/Β/96/01

14.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ)

14.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις

15.1. ΕΛΚΕΔΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

15.2. ΕΛΚΕΔΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ)

16.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 (χρήση 2009)

16.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

17. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

18.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

18.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Συνοπτικές Καταστάσεις 2008

18.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

19. «ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1016/01/ΝΤ/Β/86/530 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

20.1. ΗΔΙΚΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Στοιχεία και Πληροφορίες της (2ης) Δεύτερης Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2009 - 31 Δεκεμβρίου 2009) Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

20.2. ΗΔΙΚΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2009 - 31.12.2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΛΠ

21.1. Η.Λ.Π.Α.Π. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η.Λ.Π.Α.Π. για τον Ισολογισμό της 31/12/2009, τα Αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2009 –31/12/2009 και την Διαχείριση του έτους 2009

21.2. Η.Λ.Π.Α.Π. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

22.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π. ΑΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

22.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π. ΑΕ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

23. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

24.1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - 11η Εταιρική χρήση Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

24.2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π 31 Δεκεμβρίου 2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

24.3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικές Καταστάσεις 2008

24.4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικές Καταστάσεις 2007

25.1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

25.2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

26.1. Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου (Μ.Β.Η.) Α.Ε. είναι Θυγατρική του Ομίλου Εταιρειών της Ελληνικής Αμυντική Βιομηχανίας (Ε.Α.Σ.) Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

26.2. Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου (Μ.Β.Η.) Α.Ε. είναι Θυγατρική του Ομίλου Εταιρειών της Ελληνικής Αμυντική Βιομηχανίας (Ε.Α.Σ.) Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009) Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

27.1. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Συνόπτικες Καταστάσεις 2009

27.2. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2009 ( 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

28.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΟΔΔΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 )

28.2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΟΔΔΥ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/-31/12/2009 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞAΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

29.2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞAΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

30.1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

30.2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

30.3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.» με δ.τ. «Ο.Λ.Β. Α.Ε.»

31.1. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

31.2. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Συνόπτικες Καταστάσεις 2009

31.3. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)

32. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

33.1. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της οικονομικής χρήσεως από 01/01/2009 έως 31/12/2009

33.2. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

34.1. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

34.2. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2009

35.1. Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νo 4Α/2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.»

35.2. Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

36.1. Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. Έκθεση διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2009-31.12.2009

36.2. Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. Α.Ρ.ΜΑ.Ε 49810/04/Β/01/141 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2009-31/12/2009)

37.1. Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

37.2. Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ) Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

38.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

38.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

39. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2009

40.1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

40.2. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

41.1. Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική (ΠΑΕΠ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την χρήση 01.01 - 31.12.2009

41.2. Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική (ΠΑΕΠ Α.Ε.) Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 8ης Εταιρικής Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ( δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π ) Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

42.1. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 (δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχιερήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΠΧΠ Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

42.2. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ποσά σε €΄000) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

43.1. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 εως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

43.2. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009

44.1. Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 21 Μαρτίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνοπτικές Καταστάσεις 2009

44.2.
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: