27 Φεβ 2010

Μείωση των υπερωριών 50% των υπαλλήλων Κυβέρνησης Βουλευτών και Πολιτικών Κομμάτων

Όπως είχαμε επισημάνει και στο άρθρο Διπλοχρεώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2009 οι υπάλληλοι που έχουν διατεθεί στο γραφεία των βουλευτών αποζημιώνονται το 2009 για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου με 12.760.000,00 €, όπου αντιστοιχεί σε 42.533,33 € ανά βουλευτικό γραφείο το χρόνο, μόνο για υπερωρίες.
Ευτυχώς το κονδύλι αυτό στον προϋπολογισμό του 2010 είναι μειωμένο κατα 22,73% στα 9.860.000,00 €, όπου αντιστοιχεί σε 32.866,66 € ανά βουλευτικό γραφείο το χρόνο, μόνο για υπερωρίες, όμως θα περιμέναμε μεγαλύτερη μείωση.

Με την κοινή απόφαση (Εγκύκλιος για υπερωρίες γραφείων βουλευτών 2010. [23-2-2010]) των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννης Ραγκούσης και Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης μειώνονται κατά 50% οι υπερωρίες των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Η προηγούμενη απόφαση (Εγκύκλιος για υπερωρίες γραφείων βουλευτών 2009. [09-2-2009]) προέβλεπε διπλάσιες υπερωρίες.

Συγκεκριμένα:

Α1) Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο (από ενενήντα (90) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο), ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20ώρες. (από 40 ώρες)
β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 10 ώρες. (από 20 ώρες)
γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες. (από 30 ώρες)


Α2) Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο (από εδβομήντα (70) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο), ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 17 ώρες. (από 35 ώρες)
β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες. (από 15 ώρες)
γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 10 ώρες. (από 20 ώρες)

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Β) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο (από ενενήντα (90) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο), ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες (από 40 ώρες)
β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 10 ώρες. (από 20 ώρες)
γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες. (από 30 ώρες)

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω υπαλλήλων, της περίπτωσης Β΄ των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Περιφέρειες, Υπουργεία και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νοσοκομεία κ.λ.π. ), εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους αρμόδιους, για την πληρωμή των αποζημιώσεων, φορείς.

Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω γραφεία της ίδιας περίπτωσης Β΄ από νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ α΄ βαθμού, των οποίων οι πιστώσεις δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία, θα καταβάλλεται από τις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: