14 Ιουν 2011

Αποτελέσματα πενταμήνου 2011

Α Καθαρά εσοδα                    18.358 εκ. ευρώ
Β Δαπάνες
1 Πρωτογενείς δαπάνες 21.292 εκ. ευρώ
Πρωτογενές Αποτέλεσμα -2.934 εκ. ευρώ
(Όσο περίπου οι συντάξεις του Δημοσίου)

2 Επιχορήγηση νοσηλευτικών
ιδρυµάτων για εξόφληση
µέρους παλαιών οφειλών τους 375 εκ. ευρώ
3 Δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) 2 εκ. ευρώ
4 Εξοπλιστικά προγράµµατα 64 εκ. ευρώ
5 Καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων
εκτός γενικής κυβέρνησης 15 εκ. ευρώ
6 Τόκοι 5.844 εκ. ευρώ
Αποτέλεσμα -9.234 εκ. ευρώ

Π.Δ.Ε.
Έσοδα 661 εκ. ευρώ
Δαπάνες 1.701 εκ. ευρώ
Αποτέλεσμα Π.Δ.Ε. -1.040 εκ. ευρώ


Ελλειµµα ΚΠ 10.275 εκ. ευρώ


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουάριου - Μαΐου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 10.275 εκατ. € έναντι στόχου 9.072 εκατ. € και ελλείμματος 9.100. εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου κατά 1.936 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες(Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 734 εκατ. €.
Ειδικότερα τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών φόρων, το μήνα Μάιο παρουσιάζουν αύξηση 4,7% έναντι του Μαΐου του 2010 και για πρώτη φορά εφέτος τα καθαρά έσοδα σημείωσαν αύξηση 1,3% τον ίδιο μήνα, παρά τις αυξημένες κατά 151 εκατ. ευρώ επιστροφές εσόδων έναντι του Μαΐου του 2010. Σε επίπεδο πενταμήνου (Ιανουάριος – Μαΐος) τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 18.358 εκατ. € και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 7,1% από 9,1% στο πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος).
Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010,στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 113,7% ή κατά 352 εκατ. €. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του πενταμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012 , ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 6,4%. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 446 εκατ. €. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,3% ή κατά 874 εκατ. €, λόγω κυρίως των αυξημένων επιχορηγήσεων στον ΟΓΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕΔ.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ ,τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 47,3% ή 1.528 εκατ. €. Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: