24 Νοε 2008

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 11/08

Αποφ-16291/29-8-08 (Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε) Εγκ-11/08
Αποφ-16291/08 Εγκ-16291/08 Ε-11/08
Εφαρμογή της παρ.8 του Αρθ-5 του Π∆/8-7-93 "περί τρόπου έκδοσης
οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειροµένων οικοδομών"
(µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου,
αναβιώνει αυτοδικαίως η ισχύς της προς αναθεώρηση οικοδομικής άδειας
για όσο χρόνο απολέσθηκε χωρίς υπαιτιότητα του,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και ως προς την επ' αόριστον παράταση
του χρόνου ισχύος της οικοδομικής αδείας)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Αρθ-27 παρ.2 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85 ), όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-22 του Ν-2831/00.
2.Το Π∆/8-7-93 "περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειροµένων οικοδομών" και ειδικότερα το Αρθ-5 παρ.4, παρ.8 .
3.Την Εγκ-55/00 ΥΠΕΧΩ∆Ε (Εγκ-85195/11-8-00 ∆ΟΚΚ).
4.Την γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) πράξη 23η συνεδρία 3η/2-5-08,

Αποφασίζουμε
Σύμφωνα µε την παρ.8 του Αρθ-5 του Π∆/8-9-93 "περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειροµένων οικοδομών", στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας καθυστερεί πέραν του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις χρόνου, χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος, τότε παρατείνεται για χρόνο ίσο µε το διάστηκα της ανυπαίτιας καθυστέρησης η προθεσμία για την έκδοση αδείας ή της αναθεώρησης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, αναβιώνει αυτοδικαίως η ισχύς της προς αναθεώρηση οικοδομικής άδειας για όσο χρόνο απολέσθηκε χωρίς υπαιτιότητα του, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και ως προς την επ' αόριστον παράταση του χρόνου ισχύος της οικοδομικής αδείας.
Η µη χορήγηση αδείας ή η µη αναθεώρηση αδείας χωρίς προηγουμένη έγγραφη γνωστοποίηση στον αιτούντα τυχόν διαπιστωθεισών ελλείψεων ή λαθών , κατά τα στάδια ελέγχου του φακέλου, όπως αναφέρεται στην παρ.4 του Αρθ-5 του άνω Προεδρικού ∆ιατάγµατος, συνεπάγεται έλλειψη υπαιτιότητας αυτού .
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει επιστραφεί ο φάκελος ή έχουν παρέλθει οι προθεσμίες .
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 11/08
Αποφ-16291/29-8-08 (Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε)

Το κυρίως πρόβλημα της Αποφ-16291/29-8-08 (Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε) Εγκ-11/08 δημιουργείται στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια στην οποία δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής (μπετά) εντός του χρονικού περιθωρίου των τεσσάρων χρόνων που ισχύει σύμφωνα με το Αρθ-6 παρ. 3α ΠΔ-8/13-7-93. Στις περιπτώσεις αυτές αν πριν την λήξη των τεσσάρων χρόνων κατατεθεί άδεια αναθεώρησης στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο και δεν κινηθεί ο φάκελος η υπαιτιότητα είναι της πολεοδομίας και «αναβιώνει αυτοδικαίως η ισχύς της προς αναθεώρηση οικοδομικής άδειας για όσο χρόνο απολέσθηκε χωρίς υπαιτιότητα του, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και ως προς την επ' αόριστον παράταση του χρόνου ισχύος της οικοδομικής αδείας».
Επίσης η τελευταία πρόταση της εγκυκλίου αυτής αναφέρει «Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει επιστραφεί ο φάκελος ή έχουν παρέλθει οι προθεσμίες». Αυτή δημιουργεί μια πρωτοφανή αναδρομική ισχύς με πρόσθετα προβλήματα νομιμοποίησης παλαιών (σε απεριόριστο βάθος χρόνου) αυθαιρεσιών.

Η περίπτωση αναβίωσης αυτοδίκαια οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας προς αναθεώρηση, χωρίς καμία διάκριση και έλεγχο, λόγο της όποιας καθυστέρησης από την πολεοδομία, μπορεί να χαρακτηριστεί πολλές φορές επικίνδυνη. Η καθυστέρηση που συνήθως μπορεί να γίνει, ακόμα και κατά απαράδεκτο τρόπο από την πολεοδομία, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ισχύουσα σήμερα νομιμότητα και ασφάλεια της άδειας προς αναθεώρηση.

Μ’ αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε αλλαγή, εκσυγχρονισμός ή κατάργηση παλιών διατάξεων και νομοθεσίας, μπορεί να καταστρατηγηθεί επαναφέροντας σε ισχύ παλιές οικοδομικές άδειες και μόνο επειδή βρίσκονται ή θα τεθούν προς αναθεώρηση και η πολεοδομία καθυστέρησε έστω αδικαιολόγητα. Η εγκύκλιος αυτή καταργεί οποιαδήποτε αλλαγή στην πολεοδομική νομοθεσία, εμπεριέχει τον κίνδυνο όλες οι παλιές άδειες που δεν έχουν υλοποιηθεί και ενδέχεται να λήξουν, με τη δικαιολογία κάποιας αναθεώρησης (εικονικής ή μη ), να νομιμοποιήσουν μια αρχική άδεια (αν γίνει καθυστέρηση) στην οποία ισχύει το παλιό καθεστώς. Σ’ αυτήν την περίπτωση ποιος διασφαλίζει τη νομιμότητα και την ασφάλεια παλιών αδειών με τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα;

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν την ατέλεια και την επικινδυνότητα της διάταξης αυτής:
• Αν γίνει αλλαγή στον αντισεισμικό κανονισμό και κάποιος «προβλέψει» να κάνει αναθεώρηση μιας οικοδομικής άδειας για οποιοδήποτε λόγω , που αναίτια η πολεοδομία καθυστερεί να εκδώσει, η οικοδομή αυτή θα υλοποιηθεί με τον παλιό μη εκσυγχρονισμένο κανονισμό, αφού αυτοδίκαια από υπαιτιότητα του κάθε υπαλλήλου της πολεοδομίας που καθυστέρησε, θα ισχύσει η παλιά άδεια.
• Αν γίνει αλλαγή στη νομοθεσία που αφορά την πυρασφάλεια των κτιρίων και ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός ζητήσει αναθεώρηση (π.χ για εσωτερικές διαρρυθμίσεις) οικοδομικής άδειας που όταν εκδόθηκε ίσχυε η παλιά νομοθεσία. Μετά την έκδοση της αρχικής άδειας ποιος εγγυάται την ασφάλεια αυτού του παιδικού σταθμού με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης ;
• Αν γίνει αλλαγή (μείωση) των συντελεστών δόμησης σε μια περιοχή και έχει εκδοθεί πριν οικοδομική άδεια η οποία δεν εκτελέστηκε ο σκελετός (μπετά) εντός του χρονικού περιθωρίου των τεσσάρων χρόνων και κατατεθεί αναθεώρηση η οποία καθυστερήσει με υπαιτιότητα της πολεοδομίας μπορεί να παραταθεί επ' αόριστον η αρχική άδεια με τον παλαιό αυξημένο συντελεστή δόμησης.
• Με την ίδια διαδικασία σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στους ημιυπαίθριους χώρους μπορεί να καταστεί άκυρη στην πράξη η αλλαγή αυτή.
• Και κάτι επίκαιρο. Οι άδειες που εκδόθηκαν μέχρι το 2005 και είναι σε καθεστώς «χωρίς Φ.Π.Α.» θα μπορέσουν να παραταθούν επ' αόριστον.
• Και μια συμβουλή προς όλους όσους έχουν ένα ακίνητο στη Ελλάδα «καταθέστε έναν φάκελο αναθεώρησης στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για οποιοδήποτε λόγω, που ξέρετε μπορεί και να το σώσετε ! »

Μήπως η διάταξη αυτή φωτογραφίζει και διευκολύνει αυθαιρεσίες και παραβάσεις πολεοδομικές με την δικαιολογία της μη σωστής λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων ; Η μη καλή οργάνωση της πολεοδομίας και η απαράδεκτη ταλαιπωρία που οι μηχανικοί υφίστανται καθώς και οι αναίτιες καθυστερήσεις πρέπει να οδηγήσουν σε αλλαγή βασικών δομών αυτών των υπηρεσιών και όχι σε καταστρατήγηση όλων των νέων και παλαιών πολεοδομικών διατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: